Contact Us

Fruita Store

1650 Hwy 6 & 50
Fruita CO 81521
970-858-3667
FAX 970-858-9587

Fruita Fertilizer Plant

252 Hwy 6&50
Fruita CO 81521
970-858-7092
FAX 858-9587

Palisade Store

P.O. Box 68
205 W. 8th St.
Palisade CO 81526
970-464-7277
FAX 970-464-7277

Nucla Store

P.O. Box 399
995 Main St.
Nucla CO 81424
970-864-7323
FAX 970-864-2146